Dror  Goldberg


 

Latest:

"Endogenous Market Formation and 

Monetary Trade: An Experiment"

with Gabriele Camera and Avi Weiss. 

Journal of the European Economic Association, 2019CV

Research - economics, economic history 

Teaching

Contact


בעברית:


כסף פרטי: מימי קדם ועד קריפטו (יוטיוב). ליל המדענים, 2019


כיצד ממציאים כסף? ישום מהמצאות טכנולוגיות ולקחים כלליים (יוטיוב), 2018


המצאת הכסף המודרני באמריקה במאה ה-17: נייר ללא זהב (יוטיוב), 2016


"פרוטוקול ישיבת הממשלה על תוכנית היצוב – רקע, קדימון, ופרשנות", בלוג ארכיון המדינה, 30.6.2015:

מאמר שנכתב לבקשת מנהל ארכיון המדינה ערב פרסום הפרוטוקול (30 שנה אחרי הישיבה) 


"כיצד המציאו האמריקנים את הכסף המודרני". זמנים 129, מרץ 2015, 38-49. 


ביקורת על הספר "מפילנתרופיה לאחריות חברתית של עסקים: המקרה של

בנק דיסקונט" מאת ריקי גליה. סוציולוגיה ישראלית יט(1), 2017, 195-7.

 ......................................................................................