Dror  Goldberg


 

New!

"Endogenous Market Formation and 

Monetary Trade: An Experiment"

with Gabriele Camera and Avi Weiss. 

Journal of the European Economic Association, 2019CV

Research - economics, economic history 

Teaching

Personal

Contact


בעברית:


המצאת הכסף המודרני באמריקה במאה ה-17: נייר ללא זהב (יוטיוב), 2016


"פרוטוקול ישיבת הממשלה על תוכנית היצוב – רקע, קדימון, ופרשנות", בלוג ארכיון המדינה, 30.6.2015:

מאמר שנכתב לבקשת מנהל ארכיון המדינה ערב פרסום הפרוטוקול (30 שנה אחרי הישיבה) 


"כיצד המציאו האמריקנים את הכסף המודרני". זמנים 129, מרץ 2015, 38-49.

 

"המקורות הבאושים של חוק כלכלי בישראל". רשומת אורח בבלוג "תועלת שולית", 2017.


ביקורת על הספר "מפילנתרופיה לאחריות חברתית של עסקים: המקרה של

בנק דיסקונט" מאת ריקי גליה. סוציולוגיה ישראלית יט(1), 2017, 195-7.

 ......................................................................................